Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 25/2023privind încetarea folosinței gratuite a imobilului care aparține domeniului public al comunei Pănătău,județul Buzău,situat în satul Plăișor ,comuna Pănătău către ,Asociatiei de ajutor” AMURTEL România “,în scopul functionării Centrului de zi Panatau.2023/07/06
HCL 24/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare cladire administrativa UAT Panatau, judetul Buzau”.2023/07/06
HCL 23/2023privind aprobarea proiectului și indicatorii tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Construire și dotare Centru Social pentru Copii,platforme și rețele exterioare,utilități,împrejmuire teren și organizare de șantier”2023/07/06
HCL 22/2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciul de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitățile Sibiciul de Jos și Pănătău, comuna Pănătău, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului-inițiator primar Stoica Nicolae;2023/07/06
HCL 21/2023privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 – inițiator primar Stoica Nicolae2023/07/06
HCL 20/2023privind implementarea proiectului ”ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ACCESORII PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA PĂNĂTĂU,JUDEȚUL BUZĂU -inițiator primar Stoica Nicolae2023/06/30
HCL 19/2023privind aprobarea numarului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pănătău,judetul Buzau,pentru anul 2023-inițiator primar Stoica Nicolae;2023/06/30
HCL 18/2023privind modificarea și completarea Hotărârii Consliului Local nr. 45 din 14.12.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pănătău , judetul Buzău, pentru anii 2021-2027 -inițiator primar Stoica Nicolae2023/06/30
HCL 17/2023Hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiţii:Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău,comuna Pănătău , aprobarea scoaterii temporară din circuitul agricol ,a terenului proprietate publică a comunei Pănătău,situat în extravilanul localității Sibiciu de Jos , în suprafață de 367,56 mp. pășune cu C.F. nr.20693.Pănătău ,C.F. nr.20701 Pănătău, și a scoaterii definitive din circuitul agricol a …2023/05/12
HCL 16/2023Hotărâre privind asigurarea sursei de apă (prin pompare ) a cetățenilor comunei Pănătău pentru animale din gospodărie și udat -inițiator primar Stoica Nicolae2023/05/12
HCL 15/2023Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pănătău, județul Buzău -inițiator primar Stoica Nicolae2023/05/12
HCL 14/2023Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos șiPănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău,comuna Pănătău -inițiator primar Stoica Nicolae2023/05/12
HCL 13/2023Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al comunei Pănătău -inițiator primar Stoica Nicolae2023/05/12
HCL 12/2023Hotărâre privind mentinerea aderării comunei ca “Membru Asociat” a comunei Pănătău la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala-Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau2023/04/27
HCL 11/2023Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalului  contractual din cadrul aparatului propriu al primarului  comunei  Pănătău,județul Buzău2023/04/27
HCL 10/2023Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii șI Solidarității Sociale(MMSS)și Unitatea Administrativ Teritorială Pănătău, Județul Buzău având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Pănătău în cadrul proiectului,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”,, ,Cod SMIS 2014+ 130963;2023/04/27
HCL 9/2023privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ” Construire și dotare Centru Social pentru Copii,platforme și rețele exterioare,utilități,împrejmuire teren și organizare de șantier”2023/03/21
HCL 8/2023privind aprobarea dizolvarii,lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,PROGAZ BUZAU 2020″2023/02/28
HCL 7/2023privind insusirea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022 din cadrul comunei Panatau,judetul Buzau2023/02/28
HCL 6/2023privind aprobarea Planului annual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Panatau,judetul Buzau pentru anul 20232023/02/28
HCL 5/2023privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.37/20232023/02/28
HCL 4/2023privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Localal comunei Panatau2023/02/28
HCL 3/2023privind aprobarea bugetului local al comunei Pănătău pe anul 20232023/01/31
HCL 2/2023privind probarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2023, de către persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/20232023/01/31
HCL 1/2023privind aprobarea principalelor actiuni ce vor fi realizate in anul 20232023/01/31
HCL 40/2022privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar la nivelul comunei Panatau,judetul Buzau2022/12/22
HCL 39/2022privind alocarea de fonduri pentru organizarea Pomului de Craciun 2022/12/22
HCL 38/2022privind  rectificarea bugetului local pe anul 20222022/12/22
HCL 37/2022privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Panatau,judetul Buzau ,incepand cu anul 2023 2022/12/22
HCL 36/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/12/13
HCL 35/2022privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.12 din 16.05.2022,privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ,,Reabilitare si modernizare cladire administrativa UAT Panatau,judetul Buzau” in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de redresare si rezilienta al Romaniei, Componenta C10- Fondul local,Obiectivul de Investitii 1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale.2022/11/28
HCL 34/2022privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.23din 29,09,2022 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 66.120 mp,teren neproductiv,neimprejmuit, utilizat ca islaz,in T.28 ,P 708,709, cu numar cadastral 20377,inscris in cartea funciara nr.20377,apartinand domeniului privat al comunei Panatau,judetul Buzau2022/11/28
HCL 33/2022privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2022/11/28
HCL 32/2022privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Panatau,judetul Buzau2022/11/28
HCL 31/2022privind stabilirea unui spatiu necesar pentru colectarea separata a deseurilor periculoase si voluminoase si a deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite de la populatia de pe raza U.A.T Panatau,judetul Buzau2022/10/28
HCL 30/2022privind stabilirea unei suprafete pentru colectarea temporara a deseurilor inerte rezultate din constructii si demolari2022/10/28
HCL 29/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/10/28
HCL 28/2022privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Panatau in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Panatau in anul scolar 2022-2023.2022/10/10
HCL 27/2022privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I..” S.A. a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectata de calamitati,comuna Panatau,judetul Buzau”2022/10/10
HCL 26/2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii : ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectata de calamitati,comuna Panatau ,judetul Buzau2022/10/10
HCL 25/2022privind aprobarea participarii in cadrul Proiectului ,, Construire locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in comuna Panatau ,judetul Buzau”in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta2022/10/10
HCL 24/2022privind aprobarea participarii in cadrul proiectului,,Achizitionarea de microbuze electrice in cadrul parteneriatului dintre comuna Panatau si comuna Colti,judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta2022/10/10
HCL 23/2022privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 66.120 mp,teren neproductiv,neimprejmuit,utilizat ca islaz, in T 28, P 708,709 cu numar cadastral 20377,inscris in cartea funciara nr.20377, apartinanand domeniului privat al comunei Panatau,judetul Buzau2022/09/29
HCL 22/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/09/29
HCL 21/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/09/20
HCL 20/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20222022/09/12
HCL 19/2022privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2022/09/12
HCL 18/2022privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Panatau,judetul Buzau,pentru anul 20222022/08/29
HCL 17/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 20202022/07/07
HCL 16/2022privind revocarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.13/31.01.2022 privind concesionarea prin licitatie publica,in conditiile legii,a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Panatau, judetul Buzau2022/06/30
HCL 15/2022privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea Consiliului local al comunei Panatau2022/06/30
HCL 14/2022privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Panatau,pentru lunile aprilie si mai 20222022/06/30
HCL 13/2022privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Panatau2022/06/30
HCL 12/2022privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ”Reabilitare si modernizare cladire administrativa UAT Panatau,judetul Buzau” ,in vederea finantarii acestuia in cadrulPlanului National de redresare si rezilienta al Romaniei,Componenta C10-Fondul local,Obiectivul de investitii1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale2022/05/10
HCL 11/2022privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Panatau pentru luna martie 20222022/04/28
HCL 10/2022privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Panatau,pentru lunile decembrie 2021,ianuarie si februarie 20222022/03/31
HCL 9/2022privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2022/03/31
HCL 8/2022privind aprobarea numarului de asistenti personali,din comuna Panatau,judetul Buzau,pentru anul 20222022/02/24
HCL 7/2022privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Panatau, judetul Buzau2022/02/24
HCL 6/2022privind aprobarea bugetului local al comunei Panatau pe anul 20222022/02/24
HCL 5/2022privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar la nivelul comunei Panatau,judetul Buzau in anul scolar 2022-20232022/02/24
HCL 4/2022privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate in anul 2022, de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social ,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2022/01/31
HCL 3/2022privind concesionarea prin licitatie publica ,in conditiile legii,a unui teren apartinand domeniului privat,al comunei Panatau,judetul Buzau 2022/01/31
HCL 2/2022privind aprobarea  incheierii contului executiei bugetare pe anul 2021 2022/01/31
HCL 1/2022privind aprobarea principalelor actiuni ce vor fi realizate in anul 20222022/01/31
HCL 50/2021privind alocarea de fonduri pentru organizarea Pomului de Craciun2021/12/23
HCL 49/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/12/23
HCL 48/2021privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Panatau,judetul Buzau , pentru anul 20222021/12/14
HCL 47/2021privind finantarea complementara ,din bugetul local al UAT Panatau ,judetul Buzau a Scolii Gimnaziale Panatau pentru acordarea unor burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social categoriilor de elevi care frecventeaza cursurile acestei scoli pentru anul scolar 2021-2022scolare2021/12/14
HCL 46/2021privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru terenul extravilan apartinand domeniului privat al UAT Panatau,judetul Buzau in scopul concesionarii terenului2021/12/14
HCL 45/2021privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Panatau 2021-20272021/12/14
HCL 44/2021privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Panatau, judetul Buzau, incepand cu anul 20222021/12/14
HCL 43/2021privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Panatau, pentru lunile octombrie si noiembrie 20212021/12/14
HCL 42/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/12/14
HCL 41/2021privind darea in folosinta gratuita a imobilului care apartine domeniului public al comunei Panatau, judetul Buzau,situat in satul Plaisor,comuna Panatau catre Asociatia de ajutor,,Amurtel Romania”,in scopul functionarii Centrului de Zi Panatau2021/12/14
HCL 40/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2021/12/14
HCL 35/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/10/27
HCL 39/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 74 BEGU, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEȚUL BUZĂU”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/27
HCL 38/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „Modernizare drum comunal de legătură DC 60, comuna Pănătău – limita hotar comuna Cozieni, județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/27
HCL 37/2021privind înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitatea Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, județul Buzău în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”2021/10/27
HCL 36/2021privind desemnarea unui consilier local în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Pănătău2021/10/27
HCL 35/2021privind rectificarea bugetului local al comunei Pănătău, județul Buzău pe anul 20212021/10/27
HCL 34/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/10/08
HCL 33/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/09/28
HCL 32/2021privind accesul gratuit, la investitia „Modernizare drum satesc DS48, sat Panatau, com. Panatau, jud. Buzau”2021/08/31
HCL 31/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/08/31
HCL 30/2021privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Panatau, jud. Buzau pentru anul 20212021/08/10
HCL 29/2021privind aprobarea participarii UAT Panatau in calitate de asociat membru-fondator la constituirea ADI „Investitii Teritoriale Intergrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”2021/08/10
HCL 28/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2021/08/10
HCL 27/2021privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate si finantate din bugetul local al comunei Panatau, pentru anul 20212021/07/06
HCL 26/2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara2021/07/06
HCL 25/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 20212021/07/06
HCL 24/2021privind aprobarea unui ajutor de urgenta  numitului Podeanu Nicolae in vederea refacerii locuintei2021/06/22
HCL 23/2021privind declararea  unor bunuri imobile ca fiind de interes public local2021/06/22
HCL 22/2021privind aprobarea Nomenclatorului stadal al comunei Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 21/2021privind infiintarea /organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 20/2021privind infiintarea si organizarea serviciului Apa Salubrizare Panatau, serviciu public de interes local,specializat,cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 19/2021privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Panatau, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al  serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini al comunei2021/06/22
HCL 18/2021privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Panatau,judetul Buzau2021/05/14
HCL 17/2021privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Panatau, judetul Buzau2021/05/14
HCL 16/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2021/05/14
HCL 15/2021privind aprobarea sumelor pentru acordarea bursei de performanta,al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de ajutor social, elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Panatau in anul scolar 2020-20212021/04/20
HCL 14/2021privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora cu rata inflatiei de 2,6%2021/04/20
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/07
HCL 12/2021privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Tinutul Buzaului” la care comuna Panatau este membru asociat2021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea modificarii Actului Constructiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Eco Buzau 2009”, la care comuna Panatau este membru asociat2021/03/31
HCL 10/2021privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetene care tranziteaza UAT Panatau2021/03/31
HCL 9/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei Mircea Alexandru, in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 13.02.20212021/03/31
HCL 8/2021privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si al contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023, la nivelul comunei Panatau2021/03/31
HCL 7/2021privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Panatau a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Panatau2021/02/25
HCL 6/2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Panatau a unui teren situat in comuna Panatau2021/02/25
HCL 5/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public  al comunei Panatau a unor terenuri situate in comuna Panatau2021/02/25
HCL 4/2021privind aprobarea incheierii contului executiei2021/02/25
HCL 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate in anul 2021, de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat2021/02/25
HCL 2/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2021/02/25
HCL 1/2021privind principalele actiuni ce se vor realiza in anul 20212021/01/28
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/22
HCL 31/2020privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Pănătău2020/12/22
HCL 30/2020privind reorganizarea reţelei şcolare de învatamant preuniversitar la nivelul comunei Pănătău, judeţul Buzău, în anul şcolar 2021-20222020/12/22
HCL 29/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/22
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/11/25
HCL 27/2020privind alegerea viceprimarului comunei Panatau,judetul Buzau2020/11/16
HCL 26/2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al comunei Panatau2020/11/16
HCL 25/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2020/11/16
HCL 24/2020privind darea in folosinta a imobilului Scoala Tega,sat Tega,comuna Panatau catre Primaria Orasului Patarlagele in vederea desfasurarii activitatilor instructive educative de catre elevii Scolii Gimnaziale Maruntisu2020/09/24
HCL 23/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/09/17
HCL 22/2020aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Panatau, judetul Buzau2020/08/31
HCL 21/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/08/31
HCL 20/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2020/08/31
HCL 19/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/07/14
HCL 18/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Rusen Ion in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 29.04.20202020/05/07
HCL 17/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/05/07
HCL 16/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2020/05/07
HCL 15/2020aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Panatau,judetul Buzau2020/03/17
HCL 14/2020privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Panatau judetul Buzau2020/03/17
HCL 13/2020privind aprobarea incheierii contului executiei bugetare pe anul 20192020/03/17
HCL 12/2020privind reparația rețelei de alimentare cu apă în satul Begu, comuna Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 11/2020privind înființarea Serviciului Voluntare pentru Situații de Urgență TIP V1-pentru intervenția de situații de urgență2020/02/17
HCL 10/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 9/2020privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pănătău, județul Buzău, pentru anul 20202020/02/17
HCL 8/2020privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate (funcții publice și funcții contractuale) al primarului comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Pănătău pe anul 20202020/02/17
HCL 6/2020privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2020, de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2020/02/17
HCL 5/2020privind reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 4/2020privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxelor locale si alte taxe asimilate acestora2020/01/08
HCL 3/2020privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Pănătău2020/01/08
HCL 2/2020privind principalele acțiuni ce vor fi realizate în anul 20202020/01/08
HCL 1/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Pănătău2020/01/08